Polityka prywatności

Celem opracowania niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie Hotel DAL***Kielce otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio od Gości.

Administrator danych osobowych

Administratorem osób danych osobowych dotyczących osób korzystających z usług Hotelu DAL***Kielce jest P.P.U.H. Dekom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Zbierane dane osobowe są niezbędne do przygotowania oferty pobytu, dokonania rezerwacji pobytu i wykonania kompleksowej usługi hotelowej. Podanie przez Gościa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu dokonania rezerwacji pobytu i realizacji usługi hotelowej.

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Dekom Sp. z o.o. w związku ze szkodą poniesioną przez hotel, a wyrządzoną przez gościa hotelu lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu;
 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Hotel DAL***Kielce ma prawo do :

 • dostępu do danych osobowych wraz 
  z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu;
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeżeli dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź niekompletne;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy:
  • dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  • zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  • wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  • dane osobowe przetwarzane były przez Hotel DAL***Kielce niezgodnie z prawem;
  • obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
 • żądania ograniczenia przetwarzanych danych w sytuacji, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych lub wobec złożenia sprzeciwu, 
   o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Hotelowi DAL***Kielce na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  • w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w Hotelu DAL***Kielce;
  • ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Hotelu DAL***Kielce jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;

Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Hotel DAL***Kielce  niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Hotel DAL***Kielce, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Hotel DAL***Kielce zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Tel: 22 207 21 87 , E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Awards and certificates

This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand